Kopie van Kopie van Kopie van Zonder tit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Bridal Bar

1.     Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen The Bridal Bar en haar cliënten en/of opdrachtgevers. The Bridal Bar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 73761389.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van The Bridal Bar, en laat dit middels een akkoord via de mail weten of door ondertekening van de offerte.

1.4. De opdrachtgever geeft tijdig alle gegevens door aan The Bridal Bar die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht.

2.     Reiskosten- en parkeervergoeding

2.1. Indien The Bridal Bar op locatie een dienst verzorgt rekenen wij een kilometervergoeding van €0,35 per kilometer. Binnen een straal van 10km vanaf Veldhoven dienen geen reiskosten vergoed te worden. Daarnaast berekenen wij € 30,-- per uur extra reistijd bij reistijd langer dan 1 uur. Het eerste reis uur is derhalve gratis. Eventuele parkeerkosten dienen volledig te worden vergoed door de opdrachtgever. 

2.2 Een bruidsboeking in het buitenland wordt los berekend. Hiervoor dient de opdrachtgever de reis- en verblijfkosten volledig te vergoeden. De opdrachtgever ontvangt voor een opdracht in het buitenland een offerte, waarin de diensten worden omschreven.

3.     Totstandkoming boeking

3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of digitaal een aanbod van The Bridal Bar aanvaardt en zodra er een ondertekend document is ontvangen.
3.2. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van The Bridal Bar alvorens een boeking te doen.
3.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen.

4.     Betaling

4.1. The Bridal Bar vermeldt alle prijzen zichtbaar op de website.
4.2. De gemelde prijzen voor diensten zijn inclusief 9% BTW. De gemelde prijzen voor producten zijn inclusief 21% B.T.W.

4.3. Wijze van betaling en reservering: De boeking is definitief indien de offerte met een handtekening is ondertekend. Totdat de ondertekende offerte is ontvangen staat de boeking onder voorbehoud in de agenda. De eerste betaling is een aanbetaling, en heeft een betalingstermijn van 14 dagen. De aanbetaling bedraagt 50% van het door de opdrachtgever gekozen bruidsarrangement. De slotbetaling (tweede betaling) van de opdracht dient 14 dagen voor aanvang van de trouwdag volledig te zijn voldaan op het rekening nummer van The Bridal Bar. De slotbetaling bedraagt de resterende 50% van het bruidsarrangement en de extra gekozen diensten / producten. LET OP! Na ondertekening van de offerte heeft de opdrachtgever het recht op de wettelijke 14 dagen herroeping. De aanbetaling wordt na deze 14 dagen in geen enkel geval terugbetaald.

 

4.4 De opdrachtgever ontvangt de facturen van The Bridal Bar altijd in combinatie met een betaallink via de mail.

4.5 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 4.3 is de opdrachtgever in verzuim en dat betekent dat u in elk geval geen haarstyliste op de grote dag heeft. 

4.6 Overige gasten die zijn geboekt, dienen de overeengekomen dag ook te worden uitgevoerd op dezelfde locatie. De kosten voor de geboekte gasten vindt de opdrachtgever terug op de factuur van de slotbetaling.

4.7 Bij bruidsarrangementen wordt een splitsing gemaakt tussen de diensten/producten van Audrey Hendrikx | Visagie en de diensten/producten van The Bridal Bar. Audrey Hendrikx | Visagie brengt alleen de diensten/ producten in rekening die door Audrey Hendrikx | Visagie zijn uitgevoerd. Diensten/producten afgenomen van de The Bridal Bar zullen apart worden gefactureerd door The Bridal Bar.

4.9 Extra diensten/producten die worden afgenomen door de opdrachtgever na het terugsturen van de ondertekende offerte worden altijd in rekening gebracht in de tweede termijn van de betaling.

4.10 Bij niet volledige en/of tijdige betaling heeft The Bridal Bar het recht om de opdracht te annuleren.

4.11 Betalingen aan The Bridal Bar dienen altijd te verlopen via de bank

5.     Aansprakelijkheid

5.1. The Bridal Bar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialiste van The Bridal Bar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
5.2. The Bridal Bar is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
5.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen The Bridal Bar is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
5.4. The Bridal Bar sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van The Bridal Bar en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan The Bridal Bar kunnen worden toegerekend.

6.     Overmacht bij ziekte of gewichtige omstandigheden

6.1. The Bridal Bar zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ernstige ziekte van de stylist zet The Bridal Bar zich in om een collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien The Bridal Bar geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
6.2. The Bridal Bar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.3 In geval door hinder van The Bridal Bar zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden.

6.4 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.                    7.Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst

7.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door The Bridal Bar gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
7.2. Indien een geboekte bruidsopdracht / bruidsarrangement wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd van de totale/openstaande kosten van de opdracht:

a) 25% bij annulering vanaf 2 weken na de boeking tot de 60e dag voor de trouwdatum

b) 50% bij annulering vanaf de 60e dag tot de 14e dag voor de trouwdatum

c) 75% bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdatum

d) 100% bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdatum t/m de trouwdatum

Deze kosten worden eventueel verrekend met al gemaakte kosten en de aanbetaling.
7.3. The Bridal Bar behoudt het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen.

8.      Afspraken The Bridal Bar

8.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan The Bridal Bar melden.
8.2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Bridal Bar het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

9.      Beschadiging en/of diefstal

9.1. The Bridal Bar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.
9.2. The Bridal Bar meldt diefstal altijd bij de politie.

10.     Privacy

10.1 The Bridal Bar speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
10.2 The Bridal Bar beschermt je privacy op de volgende manieren:
-) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
-) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

11. Gebruik van beeldmateriaal

11.1 The Bridal Bar behoudt al het recht om foto's te maken van het gemaakte werk, en mag de foto's plaatsen na overleg met de bruid. 

11.2 Zodra je een offerte ondertekent bij The Bridal Bar ga je akkoord met de algemene voorwaarden.