top of page
Kopie van Kopie van Kopie van Zonder tit

Retourbeleid

1. Algemeen

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen The Bridal Bar en haar cliënten en/of opdrachtgevers.

 

1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. The Bridal Bar accepteert geen Algemene Voorwaarden van andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van The Bridal Bar. 1.4. Van de opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan The Bridal Bar wordt doorgegeven.

 

2. Totstandkoming boeking

2.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of digitaal een aanbod of offerte van The Bridal Bar aanvaardt door middel van een handtekening.

 

2.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van The Bridal Bar alvorens een boeking te doen.

 

2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 

2.4 De offerte is rechtsgeldig na ondertekening van opdrachtgever.

 

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

2.6 De offerte is ten alle tijden terug te vinden in het online portaal of via de email.

 

3. Tarieven

 

3.1. The Bridal Bar vermeldt alle prijzen zichtbaar op de website.

 

3.2.1. Indien de werkzaamheden van bruidsopdrachten inclusief de reistijd van The Bridal Bar aanvangen vóór 07.00 uur wordt een extra toeslag van € 25,- per 30 minuten berekend.

 

3.2.2. Indien The Bridal Bar wordt geboekt voor bruidsopdrachten op zondag wordt een toeslag van € 50,- berekend. 3.2.3. Indien The Bridal Bar wordt geboekt voor bruidsopdrachten op feestdagen wordt een toeslag van € 75,- berekend 3.2.4. Bij bruidsopdrachten wordt een toeslag van € 50,- berekend indien de opdrachtgever de proefsessie wil laten plaatsvinden op zaterdag, zondag of ‘s avonds. Dit is alleen mogelijk in overleg. 3.3. Bij het per uur boeken van The Bridal Bar geldt het uurtarief van € 65,- excl. btw per uur.

 

3.3 Voor werkzaamheden op basis van uurtarief wordt tussen 24.00 en 07.00 uur 200% van het basis uurtarief berekend.

 

3.4 Voor werkzaamheden op basis van uurtarief wordt op zon- en feestdagen 200% van het basis uurtarief berekend.

 

4. Reiskostenvergoeding

 

4.1. Door The Bridal Bar gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,35 per kilometer. Indien de opdracht binnen een straal van 10 km enkele reis valt, gemeten vanaf postcode 5617BD, dan zijn de reiskosten voor rekening van The Bridal Bar.

 

4.2 Voor de totale reistijd wordt voor opdrachten, die vallen buiten een straal van 10 km enkele reis, een reistijdvergoeding in rekening gebracht van € 35,- per uur voor de totale duur van de reisafstand retour.

 

4.3. Parkeerkosten, overnachtingskosten en verblijfskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

5. Betaling

 

5.1 Betaling dient te worden voldaan per factuur voorafgaand aan de opdracht.

 

5.2.Bij bruidsopdrachten vindt de betaling in twee termijnen plaats. Na het plaatsen van de bruidsboeking wordt een aanbetaling van €149.50 in rekening gebracht per factuur. Deze aanbetaling dekt de eerste gemaakte kosten en de proefsessie. Het restbedrag van het bruidsarrangement + eventueel bijgeboekte extra’s wordt in rekening gebracht per factuur na de proefsessie.

 

5.3 Bij bruidsarrangementen inclusief haar en make-up vindt de betaling in twee termijnen plaats. Na het plaatsen van de bruidsarrangement boeking wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht per factuur over de totale kosten van het bruidsarrangement van The Bridal Bar. Het restbedrag van het bruidsarrangement + eventueel bijgeboekte extra’s wordt in rekening gebracht per factuur na de proefsessie.

 

5.5 Bij een niet tijdige volledige betaling heeft The Bridal Bar het recht om de opdracht te annuleren.

 

5.6.De betalingstermijn staat vermeld op de factuur en is standaard 14 dagen tenzij anders vermeld. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

 

5.7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die The Bridal Bar moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

 

6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

 

 

6.1. Indien een geboekte bruidsopdracht / bruidsarrangement wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd van de totale kosten van de opdracht. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de reeds gemaakt kosten. Indien de proefsessie reeds is geweest worden deze kosten niet gerestitueerd. a) Bij annulering vanaf 2 weken na de boeking tot de 60 e dag voor de trouwdatum 25% b) Bij annulering vanaf de 60 e dag tot de 14e dag voor de trouwdatum 50% c) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdatum 75% d) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdatum 100%

 

6.2 Bij wijziging van de trouwdatum wordt er een nieuwe offerte opgesteld met de nieuwe trouwdatum en dient de opdrachtgever deze offerte ondertekend te retourneren en worden de tarieven gehanteerd zoals deze op dat moment vermeld staan op de website van The Bridal Bar.

 

6.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat bij wijziging van de trouwdatum met de dan geldende tarieven, kan het contract geannuleerd worden met in achtneming van de genoemde annuleringsvoorwaarden voor bruidsopdrachten / bruidsarrangementen genoemd bij 6.3.

 

6.4 Indien The Bridal Bar niet meer beschikbaar is op de nieuwe aangevraagde datum, dan wordt het oude contract kosteloos geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de reeds gemaakte kosten. Indien de proefsessie reeds is geweest worden deze kosten niet gerestitueerd.

 

6.5 The Bridal Bar behoud het recht om een bruidsopdrachten te annuleren als er sprake is van een geschil.

 

 

7. Aansprakelijkheid

 

 

7.1. The Bridal Bar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie

 

7.2. The Bridal Bar is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 

7.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen The Bridal Bar is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

 

7.4. The Bridal Bar sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van The Bridal Bar en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan The Bridal Bar kunnen worden toegerekend.

 

8. Overmacht

 

8.1. The Bridal Bar zal 100% inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ziekte The Bridal Bar zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien The Bridal Bar geen vervangende haarstyliste kan vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.

 

8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties, ziekte, overlijden binnen familie.

 

 

9. Klachten

 

 

9.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij The Bridal Bar te worden ingediend.

 

9.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens The Bridal Bar, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

 

 

10. Persoonsgegevens

 

 

10.1 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen gebruik worden voor en door The Bridal Bar.

 

10.2 Beeldmateriaal gemaakt door The Bridal Bar of aangeleverd via derde zullen uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever worden gebruikt op Sociale Media/ Website

 

 

11. Wijzigingen en vindplaats van deze voorwaarden.

 

 

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van The Bridal Bar, te weten www.thebridalbar.nl. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden bevinden zich onderaan de offerte.

 

11.2 Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

12. Slotbepaling

 

 

12.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en The Bridal Bar bestaat is Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen The Bridal Bar en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

 

12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

bottom of page