Kopie van Kopie van Kopie van Zonder tit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Bridal Bar

 

 

1.     Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen The Bridal Bar en haar cliënten en/of opdrachtgevers. The Bridal Bar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 73761389.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van The Bridal Bar, en laat dit middels een akkoord via de mail weten of ondertekening van het de offerte met handtekening.
1.4. De opdrachtgever geeft tijdig alle gegevens door aan The Bridal Bar die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht.

 

2.     Reiskosten- en parkeervergoeding

 

2.1. Indien The Bridal Bar op locatie een dienst verzorgd rekenen wij een kilometervergoeding van €0,35 per kilometer. Binnen een straal van 10km vanaf Veldhoven dienen geen reiskosten vergoed te worden. Daarnaast berekenen wij € 29,-- per uur extra reistijd bij reistijd langer dan 1 uur. Het eerste reisuur is derhalve gratis. Eventuele parkeerkosten dienen volledig te worden vergoed door de opdrachtgever.

 

3.     Totstandkoming boeking

 

3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van The Bridal Bar aanvaardt en zodra er een ondertekend document is ontvangen.
3.2. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van The Bridal Bar alvorens een boeking te doen.
3.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen.

 

4.     Betaling

 

4.1. The Bridal Bar vermeld alle prijzen zichtbaar op de website.
4.2. De gemelde prijzen voor diensten zijn inclusief 9% BTW. De gemelde prijzen voor producten zijn inclusief 21% B.T.W.

4.3. Wijze van betaling en reservering: De boeking is definitief indien de offerte met een handtekening is ondertekend. Totdat de ondertekende offerte is ontvangen staat de boeking onder voorbehoud in de agenda. De eerste betaling dient 14 dagen voor de proefsessie volledig te zijn voldaan. De slotbetaling (tweede betaling) van de opdracht dient 14 dagen voor aanvang van de trouwdag volledig te zijn voldaan. 

4.4 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van het genoemde betalingstermijn bij artikel 4.3 is de opdrachtgever in verzuim en dat betekent dat u in elk geval geen haarstyliste op de grote dag heeft. 

4.5 Overige gasten die zijn geboekt, dienen de overeengekomen dag ook te worden uitgevoerd op dezelfde locatie. Tevens dienen de overige gasten voorafgaand van de bruiloft de betalingen te hebben voldaan.
 

5.     Aansprakelijkheid

 

5.1. The Bridal Bar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialistes van The Bridal Bar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
5.2. The Bridal Bar is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
5.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen The Bridal Bar is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
5.4. The Bridal Bar sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van The Bridal Bar en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan The Bridal Bar kunnen worden toegerekend.

 

6.     Overmacht bij ziekte of gewichtige omstandigheden

 

6.1. The Bridal Bar zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ernstige ziekte van de stylist zet The Bridal Bar zich in om een collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien The Bridal Bar geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
6.2. The Bridal Bar is zich niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.3 In geval door hinder van The Bridal Bar zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden.

 

7.     Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst

 

7.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door The Bridal Bar gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
7.2. Indien een geboekte bruidsverzorging opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever een van de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering na ondertekening van de offerte tot aan de dag na de proefsessie zijn de annuleringskosten 15% van het totaal eindbedrag.

b) Indien u na de proefsessie niet tevreden bent kunt u binnen 14 dagen kosteloos annuleren. Houdt er rekening mee dat het reeds betaalde bedrag van de proefsessie niet wordt gerestitueerd.

c) Bij annulering vanaf de 40e dag tot de 14e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 50% van het resterende openstaande bedrag.
d) Bij annulering vanaf de 14e  tot aan de dag van de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van het resterende openstaande bedrag.
7.3. The Bridal Bar behoud het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen. De kosten van de reeds uitgevoerde proefsessie worden dan niet terug betaald, omdat daar al werk voor is verricht.

 

8.      Afspraken The Bridal Bar

 

8.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan The Bridal Bar melden.
8.2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Bridal Bar het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

 

9.      Beschadiging en/of diefstal

 

9.1. The Bridal Bar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.
9.2. The Bridal Bar meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10.     Privacy

 

10.1 The Bridal Bar speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
10.2 The Bridal Bar beschermt je privacy op de volgende manieren:
 -) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
 -) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
 

11. Gebruik van beeldmateriaal

11.1 The Bridal Bar behoudt al het recht om foto's te maken van het gemaakte werk, en mag de foto's plaatsen na overleg met de bruid. 

11.2 Zodra je een offerte ondertekend bij The Bridal Bar ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

The Bridal Bar 

Luchthavenweg 81, unit 245

Eindhoven

+31658839985

info@thebridalbar.nl

www.thebridalbar.nl

KvK: 73761389

BTW: NL002395273B90

  • Pinterest
  • Instagram
  • Facebook Social Icon

© 2020 by The Bridal Bar. Website designed and made by Inge Kollenburg